Finansinė ir veiklos ataskaita 2018 metų

 
 
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METŲ I KETVIRČIO